Leveringsvoorwaarden

Leverings voorwaarden Ercel pdf
LEVERINGSVOORWAARDEN ERCEL

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ERCEL: geregistreerde onderneming onder kamer van koophandel nummer 17059169., is gevestigd te Helmond en kantoor houdend te Helmond

Wederpartij: de wederpartij van ERCEL bij een Overeenkomst.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen ERCEL en diens wederpartij.

1.2 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met of jegens Wederpartij tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van ERCEL.

1.3 Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij door ERCEL en Wederpartij schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wederpartij en ERCEL zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en prijzen

2.1 Alle aanbiedingen en offertes geschieden vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

2.2 Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.3 ERCEL kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Wederpartij ondertekende aanbieding of offerte door ERCEL retour is ontvangen, respectievelijk de dag waarop ERCEL een door Wederpartij geplaatste order feitelijk uitvoerde. Het staat ERCEL vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

2.5 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen, evenals exclusief vervoers-, montage- en installatiekosten en andere in verband met de levering te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht ERCEL niet tot het verrichten van een gedeelte van de aanbieding/offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Prijsverhoging

3.1 Indien na de datum van aanbieding of na het tot stand komen van de Overeenkomst enige verhoging van de kosten, waarop de prijzen (mede) zijn gebaseerd, optreedt, is ERCEL gerechtigd tot verhoging van deze prijzen.

3.2 Onder verhoging van de kosten wordt mede begrepen buitenlandse valutawijzigingen die tot verhoging van de kostprijs leiden.

3.3 ERCEL mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft Wederpartij het recht binnen een termijn van tien dagen nadat zij van de prijsverhoging kennis heeft genomen of heeft kunnen nemen, de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 4. Levering en Levertijd

4.1 Alle leveringen geschieden af magazijn. Geleverde zaken zijn vanaf het moment van verlaten van het magazijn van ERCEL voor risico van Wederpartij. Vervoers- en installatiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Ingeval van levering op rekening waarbij de geleverde zaken een bedrag van € 50, - niet te boven gaan, is ERCEL gerechtigd per levering aan de wederpartij voor administratiekosten € 10, - in rekening te brengen.

4.2 Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van medewerking, informatie of instructies, door ERCEL redelijkerwijs noodzakelijk geoordeeld voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van Wederpartij. Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4.3 Indien een termijn voor levering is bepaald, wordt deze geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij ERCEL uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat er sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. ERCEL verplicht zich zoveel mogelijk aan deze levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding daarvan.

4.4 Indien in afwijking van artikel 4.3 uitdrukkelijk een bepaalde levertijd is overeengekomen, dient Wederpartij ingeval van niet-tijdige levering door ERCEL, laatstgenoemde schriftelijk in gebreke te stellen. ERCEL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zodanige overschrijding van de levertijd die door ERCEL redelijkerwijs niet te voorzien is geweest. Zodanige overschrijding verplicht ERCEL niet tot enige vergoeding van kosten, schaden of rente, noch geeft zij Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel de order te annuleren.

Artikel 5. Deelleveringen

5.1 Het is ERCEL toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

5.2 Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is ERCEL bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische en andere eisen

6.1 Alle technische en andere eisen die door Wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en die afwijken van de normale eisen, dienen uiterlijk bij het sluiten van de Overeenkomst dan wel bij de opdrachtbevestiging door Wederpartij schriftelijk te worden gemeld aan ERCEL. ERCEL is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen.

6.2 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en documentatie, waarvan ERCEL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan ERCEL worden verstrekt. Wederpartij is ertoe gehouden om ERCEL onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

6.3 Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ERCEL verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

6.4 ERCEL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ERCEL is uit gegaan van eventueel door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ERCEL kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden

7.1 Indien door ERCEL een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van ERCEL of door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op het door ERCEL aan te wijzen bankrekeningnummer.

8.2 Reclamering met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dient, schriftelijk, uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan Wederpartij geacht wordt met de hoogte van het factuurbedrag te hebben ingestemd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dan reclames in de zin van artikel 11. schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.

8.3 Bij gebreke aan betaling van het volledige factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum, is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Als dan is Wederpartij vanaf de datum van verzuim over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, alsmede een bedrag van € 35,-administratiekosten per schriftelijke betalingsherinnering.

8.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening uit welke hoofde ook.

8.5 Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.6 ERCEL is te allen tijde gerechtigd vorderingen die Wederpartij op haar mocht hebben, te verrekenen met vorderingen die ERCEL heeft op Wederpartij.

Artikel 9. Incassokosten

9.1 Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. Als dan is de wederpartij in ieder geval de incassokosten verschuldigd, berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, een en ander met een minimum van € 250,-.

9.2 Onverminderd het in artikel 9.1 bepaalde is de wederpartij jegens ERCEL de door ERCEL gemaakte noodzakelijke gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties.

Artikel 10. Opschorting, ontbinding en opeisbaarheid van de overeenkomst

10.1 ERCEL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:

- Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

- na het sluiten van de Overeenkomst aan ERCEL omstandigheden ter kennis komen die ERCEL goede grond geven te vrezen dat Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien ERCEL de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

 een en ander onverminderd het recht van ERCEL schadevergoeding te vorderen.

10.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan ERCEL zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ERCEL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

10.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ERCEL op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien ERCEL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit wet en Overeenkomst.

10.4 In geval van ontbinding, faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling , beslaglegging, overlijden, onder curatele stelling, onder bewind stelling, fusie, splitsing of surseance van betaling van de wederpartij zullen alle verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

10.5 ERCEL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken en reclameren

11.1 Wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. 11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Wederpartij deze binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan ERCEL te melden.

11.3 Niet-zichtbare gebreken dient Wederpartij binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na levering schriftelijk te melden aan ERCEL.

11.4 Ook indien Wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan ERCEL worden geretourneerd.

11.5 Bij overschrijding van de in dit artikel vermelde termijnen vervalt elke aanspraak jegens ERCEL, tenzij ERCEL daardoor niet in haar belangen is geschaad.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De door ERCEL geleverde zaken blijven het eigendom van ERCEL totdat Wederpartij alle vorderingen van ERCEL, uit welke hoofde ook, met inbegrip van rente en kosten, volledig zal hebben voldaan.

12.2 Wederpartij is niet bevoegd om voor volledig voldoening van ERCEL de zaken aan derden te verkopen, in eigendom over te dragen en/of anderszins ter beschikking te stellen en/of te bezwaren.

12.3 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen of ingeval van een situatie als bedoeld in artikel 10lid 4 is ERCEL gerechtigd de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij Wederpartij of derden die de zaken voor Wederpartij houden, voor rekening van Wederpartij weg te halen of weg te doen halen. Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van de overeengekomen koopsom per dag.

12.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht ERCEL daarvan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

12.5 Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven. Alle aanspraken van Wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zullen op eerste verzoek van ERCEL op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW aan ERCEL worden verpand.

Artikel 13. Garantie / Retouren

13.1 Alle door ERCEL geleverde zaken dienen te worden gebruikt overeenkomstig de door of vanwege ERCEL gegeven aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing. Bij twijfel over de toepassing of het gebruik dient Wederpartij zich te wenden tot ERCEL.

13.2 Met inachtneming van de hier gestelde beperking garandeert ERCEL dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal- en fabricagefouten, alsmede de deugdelijkheid en kwaliteit van die zaken en van de uitvoering van een aangenomen werk, gedurende een periode van maximaal 3 maanden na levering.

13.3 Indien de zaak een ontwerp, materiaal- of fabricagefout vertoond heeft Wederpartij recht op herstel van de zaak. ERCEL kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

13.4 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onoordeelkundig of onjuist gebruik dan wel onjuiste behandeling. Tevens geldt de garantie niet voor schade als gevolg van normale slijtage of ten gevolge van natuuronheil.

13.5 Goederen kunnen uitsluitend retour gestuurd worden volgens de retour procedure zoals vermeld op de website.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Indien ERCEL aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.2 ERCEL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ERCEL is uitgegaan van door of namens Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.3 Indien ERCEL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ERCEL beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In ieder geval is de aansprakelijkheid van ERCEL steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

14.4 ERCEL is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ERCEL aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ERCEL toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. ERCEL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.5 ERCEL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door doorleveringen van zaken door Wederpartij aan partijen buiten Europa.

14.6 De in lid 2 tot en met 5 van deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door ERCEL ingeschakelde derden, die hier derhalve rechtstreeks een beroep op kunnen doen.

14.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ERCEL of zijn leidinggevende ondergeschikten

Artikel 15. Overmacht

15.1 ERCEL is niet aansprakelijk voor schade, vertraging of tekortkomingen die zijn te wijten aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan ERCEL zijn toe te rekenen, waaronder (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van ERCEL, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van ERCEL, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor de totstandbrenging van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan ERCEL afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

15.2 ERCEL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat ERCEL haar verbintenis had moeten nakomen.

15.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ERCEL opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ERCEL niet mogelijk is langer duurt dan negentig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

15.4 Indien ERCEL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Vrijwaringen

16.1 Wederpartij vrijwaart ERCEL voor eventuele aanspraken uit welke hoofde dan ook van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ERCEL toerekenbaar is. Voorts vrijwaart Wederpartij ERCEL voor aanspraken van derden buiten Europa uit welke hoofde dan ook.

16.2 Indien Wederpartij aan ERCEL informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Wederpartij aan ERCEL dat deze informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17. Intellectuele eigendom en auteursrechten

17.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt ERCEL zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die zij gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

17.2 Het is Wederpartij niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de zaken, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

17.3 De in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door ERCEL vervaardigde ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van ERCEL, ongeacht of deze aan Wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

17.4 Alle door ERCEL verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door Wederpartij te worden gebruikt in het kader van de Overeenkomst en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ERCEL worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

17.5 ERCEL behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1 Zowel ERCEL als Wederpartij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen bij of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door ERCEL of diens Wederpartij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak ERCEL gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en ERCEL zich ter zake niet kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is ERCEL niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Wederpartij grond voor het inroepen van de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 19. Niet-overname personeel

19.1 Wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede binnen 1 jaar na beëindiging van daarvan, op generlei wijze werknemers van ERCEL of derden waarop ERCEL bij de uitvoering van de overeenkomst een beroep heeft gedaan en die direct of indirect betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect voor zich laten werken, een en ander behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ERCEL. Bij overtreding van deze bepaling zal de wederpartij zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst aan ERCEL een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per dag of gedeelte van een dag, voor elke dag of gedeelte van een dag waarop een overtreding voortduurt.

Artikel 20. Toepasselijk recht en Geschillen

20.1 Op elke overeenkomst tussen ERCEL en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

20.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Wederpartij en ERCEL, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch en, ingeval het geschil behoort tot de competentie van de sector kanton van de rechtbank, door de bevoegde kantonrechter van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Helmond, tenzij dwingend rechtelijke competentieregels een andere rechter aanwijzen als bij uitsluiting bevoegde rechter.

20.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Kies een merk